Geschreven door:

Monitr

bijgewerkt op:
April 2, 2024
7
min

Wat is EBIT? Van definitie tot financiële gezondheid

Toon Samenvatting
Verberg samenvatting
 1. Definitie: EBIT, 'Earnings Before Interest and Taxes', is een fundamentele maatstaf die de operationele winstgevendheid van een bedrijf onthult, los van de invloed van belastingen en financieringskeuzes.
 2. Operationele Winst: EBIT ontsluit cruciale inzichten in de kernprestaties van een bedrijf, een sleutelfactor voor het evalueren van zijn financiële gezondheid en operationele efficiëntie.
 3. Maatstaf: Voor een compleet financieel overzicht is het essentieel om EBIT te analyseren in combinatie met andere indicatoren zoals nettowinst, schuldgraad, cashflow, EBITDA, liquiditeitsratio's en andere indicatoren.
 4. Berekeningswijze: Gezien de elk bedrijf zelf kan invullen hoe ze hun EBIT berekent, is het cruciaal om kritisch te zijn bij het vergelijken van cijfers en alert te zijn op eventuele aanpassingen of te rooskleurige prestatie van de werkelijke cijfers. De meeste gangbare methode: EBIT: Netto omzet - Bedrijfskosten
 5. Instrument: EBIT dient als een waardevol hulpmiddel voor investeerders, ondernemers, en analisten om de operationele kracht en het groeipotentieel van bedrijven op een neutrale manier te beoordelen, onafhankelijk van hun schuld en belastingstrategieën.

EBIT, of 'Earnings Before Interest and Taxes', wordt gebruikt als een maatstaf voor het beoordelen van de operationele efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf. Maar wat betekent EBIT? Waarom is het belangrijk? En tot slot wat onthult EBIT in werkelijkheid over de financiële gezondheid van je bedrijf?

Wat is EBIT?

EBIT, wat staat voor Earnings Before Interest and Taxes, is een maatstaf voor de operationele winst van een bedrijf. Het representeert de winst die een bedrijf behaalt vanuit zijn kernactiviteiten, vóórdat rentes en belastingen in mindering worden gebracht. Hierdoor geeft EBIT een duidelijk beeld van de daadwerkelijke operationele prestaties van een bedrijf, zonder dat deze vertekend worden door kosten zoals rentes op leningen en belastingaanslagen.

 • Het belang van operationele winst: De operationele winst geeft aan hoe goed een bedrijf presteert vanuit zijn kernactiviteiten. Dit is cruciaal voor het beoordelen van de algehele gezondheid en levensvatbaarheid van een bedrijf op de lange termijn. Een bedrijf dat een hoge operationele winst genereert, is vaak efficiënter en competitiever in zijn markt.
 • Waarom rente en belastingen uitsluiten?: Rente en belastingen kunnen sterk variëren tussen bedrijven en zijn vaak afhankelijk van externe factoren en beslissingen die los staan van de kernactiviteiten van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan economische omstandigheden zoals inflatie, rentevoeten (leningen), een juridisch kader als wetgeving en belastingen, of geopolitieke gebeurtenissen. Door deze externe factoren uit te sluiten, krijg je als analist, investeerder, of bedrijfseigenaar een duidelijker beeld van de operationele gezondheid van het bedrijf, los van financiële hefbomen en belastings- of rente druk.
"Belangrijk om te weten: EBIT belicht de operationele efficiëntie van een bedrijf, maar geeft geen compleet beeld van de financiële situatie. Voor een grondige analyse is het cruciaal om EBIT te combineren met andere financiële indicatoren. Let op: de methode voor hoe een bedrijf EBIT berekend, kan verschillen per bedrijf. Wat soms resulteert in cijfers die rooskleuriger zijn dan de realiteit rechtvaardigt."

Hoe bereken je EBIT?

De formule voor EBIT geeft ons een helder beeld van de operationele winst van een bedrijf. Wanneer we het hebben over "totale opbrengsten", bedoelen we alle inkomsten die een bedrijf verdient, van de verkoop van producten tot andere bedrijfsactiviteiten.

Aan de andere kant hebben we de uitgaven. "Kosten van verkochte goederen en diensten" zijn de directe kosten die gemaakt worden om een product te produceren of een dienst te leveren. Denk hierbij aan grondstoffen of arbeidskosten.

"Bedrijfskosten" zijn de overige kosten die een bedrijf maakt, zoals huur, salarissen van het management en marketingkosten. Samen geven deze kosten een compleet beeld van wat het bedrijf uitgeeft om te opereren.

\[ \text{EBIT} = \text{Totale opbrengsten} - \text{kosten van verkochte goederen en diensten} - \text{Bedrijfskosten} \]

of alternatief:

\[ \text{EBIT} = \text{Nettowinst} + \text{Rente} + \text{Belastingen} \]

Of aan de andere kant hebben we de "Nettowinst", die de totale inkomsten minus alle uitgaven vertegenwoordigt. Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van kosten zoals grondstoffen, arbeid, en overheadkosten, maar ook na het betalen van rente en belastingen.

Dan hebben we "Rente", die de kosten van geleend kapitaal vertegenwoordigt. Dit is belangrijk om te scheiden van de operationele winst omdat het meer te maken heeft met de financiële structuur van het bedrijf dan met de operationele efficiëntie.

Tot slot is er "Belastingen", wat het bedrag is dat aan de overheid moet worden betaald. Net als rente, wordt dit bedrag toegevoegd aan de nettowinst om een zuiverder beeld te krijgen van de operationele prestaties van het bedrijf.

Waarom is EBIT belangrijk? 

In de financiële wereld is het essentieel om een gestandaardiseerde maatstaf te hebben waarmee bedrijven kunnen worden vergeleken. EBIT biedt zo'n maatstaf door zich te concentreren op operationele winst, voor aftrek van rentes en belastingen. Dit maakt het gemakkelijker voor investeerders en analisten om bedrijven te vergelijken op basis van hun operationele efficiëntie.

 • Het uitsluiten van externe factoren: Door externe factoren zoals rente en belastingen uit te sluiten, kunnen bedrijven en investeerders zich concentreren op de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit geeft een eerlijker beeld van de operationele prestaties en maakt het gemakkelijker om bedrijven te vergelijken die in verschillende fiscale klimaten of met verschillende financieringsstructuren opereren.
 • Vergelijking tussen bedrijven: Omdat EBIT een gestandaardiseerde maatstaf is, kunnen bedrijven en investeerders het gebruiken om bedrijven in verschillende sectoren of met verschillende financiële structuren te vergelijken. Dit is vooral handig bij het beoordelen van potentiële investeringen of overnames.
Tip: Voor een volledig financieel beeld is het raadzaam EBIT te combineren met andere financiële indicatoren, zoals nettowinst, schuldgraad en cashflow.
 1. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization): Dit is vergelijkbaar met EBIT, maar het houdt rekening met afschrijvingen en amortisaties. Het wordt vaak gebruikt in sectoren met hoge kapitaalinvesteringen. EBITDA kan een beter beeld geven van de operationele prestaties, vooral in industrieën waar grote investeringen in vaste activa worden gedaan.
 2. Nettowinst: Dit is de totale winst van een bedrijf na aftrek van alle kosten, inclusief rente, belastingen, afschrijvingen en amortisaties. Het geeft een duidelijk beeld van de uiteindelijke winstgevendheid van een bedrijf. Het is wat uiteindelijk overblijft voor de aandeelhouders.
 3. Schuldgraad: Dit geeft de verhouding weer tussen het totale schuldbedrag van een bedrijf en zijn totale activa. Een hoge schuldgraad kan wijzen op een hoger risico, maar het kan ook betekenen dat een bedrijf actief gebruik maakt van financiële hefboomwerking om groei te stimuleren.
 4. Cashflow: Dit is het netto bedrag van contante inkomsten minus uitgaven over een bepaalde periode. Positieve cashflow betekent dat een bedrijf meer inkomsten genereert dan het uitgeeft, wat essentieel is voor operationele duurzaamheid.
 5. Liquiditeitsratio's, zoals de current ratio: Deze meet de capaciteit van een bedrijf om zijn korte termijnschulden te voldoen. Een current ratio (vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden) van meer dan 1 geeft aan dat een bedrijf voldoende middelen heeft om zijn korte termijnschulden te voldoen. Het is een indicator van de korte termijn financiële gezondheid van een bedrijf.
 6. Rendement op eigen vermogen (ROE): Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf in verhouding tot het eigen vermogen. Het geeft aan hoe goed het management rendement genereert op het geïnvesteerde kapitaal van de aandeelhouders.
 7. Brutomarge: Dit geeft de verhouding weer tussen brutowinst en omzet. Het laat zien hoeveel van elke euro omzet overblijft na aftrek van de directe kosten van de verkochte goederen of diensten.

EBIT vs. EBITDA

EBITDA, wat staat voor "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", is een andere maatstaf die de operationele prestaties van een bedrijf weergeeft. Het belangrijkste verschil is dat EBITDA ook afschrijvingen en amortisatie in rekening brengt. Dit maakt het een nuttige maatstaf, vooral voor bedrijven met aanzienlijke materiële activa. Afschrijvingen en amortisatie zijn boekhoudkundige technieken om de kosten van lange termijn activa over hun nuttige levensduur te spreiden. Door deze kosten in rekening te brengen, kan EBITDA een beter beeld geven van de operationele cashflow van een bedrijf.

 • EBITDA: neemt afschrijvingen en amortisatie op in zijn berekening, wat betekent dat deze kosten niet worden afgetrokken van de totale opbrengsten. Hierdoor zal EBITDA vaak een hoger bedrag tonen, omdat het de operationele winst weergeeft vóór aftrek van afschrijvingen, amortisaties en niet-cash kosten.
 • EBIT: daarentegen heeft deze afschrijvingen en amortisatie al afgetrokken van de totale opbrengsten. Dit betekent dat EBIT altijd een lager bedrag zal tonen dan EBITDA, omdat het de operationele winst weergeeft na aftrek van deze kosten.
 • Afschrijvingen en amortisaties: Denk aan afschrijvingen als een manier om de kosten van tastbare zaken, zoals bijvoorbeeld een machine, gebouwen of voertuigen over meerdere jaren te verdelen. Het houdt rekening met hoe deze zaken in waarde verminderen naarmate ze worden gebruikt. Aan de andere kant, amortisatie doet hetzelfde, maar voor dingen die je niet kunt aanraken, zoals bijvoorbeeld patenten, research & development kosten of goodwill.

Praktijk voorbeeld EBITDA vs EBIT

Financieel Overzicht: Company ABC NV

Totale opbrengsten: €1.200.000

 • Verkoop product A: €600.000
 • Verkoop product B: €400.000
 • Andere inkomsten (bijv. licenties): €200.000

Kosten van verkochte goederen/diensten: €500.000

 • Grondstoffen voor product A: €200.000
 • Arbeidskosten voor product B: €300.000

Bedrijfskosten: €300.000

 • Huur: €100.000
 • Management salarissen: €100.000
 • Marketingkosten: €100.000

EBITDA: €400.000

EBITA: Operationele winst voor afschrijvingen en amortisaties
\( \text{EBITDA} = \text{Totale opbrengsten} - \text{Kosten van verkochte goederen/diensten} - \text{Bedrijfskosten} \)

Afschrijvingen en Amortisaties: €120.000

 • Afschrijvingen: €50.000
 • Amortisaties: €40.000
 • Dubieuze debiteuren: €30.000

EBIT (Operationele Winst): €280.000

EBIT: Operationele winst voor betalen van belastingen
\( \text{EBIT} = \text{EBITDA} - \text{Afschrijvingen en Amortisaties} \)

Belastingen en rentes: €80.000

 • Rente: €30.000 (bijvoorbeeld betaald op leningen)
 • Belastingen: €50.000 (gebaseerd op het belastbaar inkomen)

Nettoresultaat: €200.000

Nettoresultaat: Operationele winst na aftrek van belastingen
\( \text{Nettoresultaat} = \text{EBIT} - \text{Rente} - \text{Belastingen} \)

Wat zegt EBIT over de gezondheid van een bedrijf?

Een hoge EBIT kan wijzen op sterke operationele prestaties, maar externe factoren zoals marktcondities kunnen de EBIT beïnvloeden. Beleggers en analisten gebruiken EBIT vaak als een van de tools om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

 • Interpretatie van EBIT-waarden: Een hoge EBIT-marge duidt over het algemeen op een gezond bedrijf met efficiënte operationele activiteiten. Een lage of negatieve EBIT kan echter wijzen op problemen in de operationele efficiëntie of hoge kosten. Het is belangrijk om te onthouden dat EBIT slechts één indicator is en moet worden bekeken in combinatie met andere financiële maatstaven voor een volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf.
 • Factoren die EBIT beïnvloeden: Verschillende factoren, zoals veranderingen in verkoopprijzen, productiekosten, operationele efficiëntie en marktvraag, kunnen de EBIT van een bedrijf beïnvloeden. Externe factoren zoals economische omstandigheden, concurrentie en regelgeving kunnen ook een impact hebben op de EBIT.
 • EBIT in financiële analyses: Beleggers en financiële analisten gebruiken EBIT om de operationele winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen, los van zijn financiële structuur of belastingstrategie. Een hoge EBIT kan wijzen op een sterk bedrijf dat goed gepositioneerd is in zijn markt, terwijl een lage EBIT kan wijzen op operationele problemen of inefficiënties.

Het is belangrijk om consistent te zijn in de manier waarop je EBIT berekent, vooral als je verschillende bedrijven of tijdperioden met elkaar wilt vergelijken.

 • 💡 Tip: Zorg ervoor dat je de berekening van EBIT consistent houdt wanneer je verschillende bedrijven of perioden vergelijkt om een nauwkeurige analyse te maken.
 • ⚠️ Waarschuwing: Hoewel de formule gestandaardiseerd is, kunnen de componenten zoals 'Operationele kosten' variëren afhankelijk van het bedrijf en de sector. Zorg ervoor dat je weet wat er wel en niet is inbegrepen.
 • 🕳️ Valkuil: Sommige bedrijven kunnen 'aangepaste' EBIT-cijfers presenteren die bepaalde kosten uitsluiten. Wees voorzichtig met het vergelijken van deze aangepaste cijfers met standaard EBIT-cijfers.

Dus, hoewel de basisformule voor EBIT gestandaardiseerd is, is het cruciaal om te begrijpen wat er in de berekening is opgenomen om een zinvolle vergelijking en analyse te maken.

Het grotere plaatje: EBIT in de context van cashflow management

Terwijl EBIT een indicatie geeft van de operationele winst van een bedrijf, belicht cashflow de daadwerkelijke geldstromen binnen dat bedrijf. Beide metingen zijn cruciaal voor een grondige beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming. Een positieve EBIT betekent niet automatisch een positieve cashflow. Een bedrijf kan bijvoorbeeld uitstekende operationele prestaties laten zien, maar als het aanzienlijke bedragen investeert in kapitaaluitgaven, kan het toch een negatieve cashflow ervaren.

 • EBIT en cashflow: Hoewel EBIT een maatstaf is voor operationele winst, vertegenwoordigt cashflow het daadwerkelijke geld dat in en uit een bedrijf stroomt.
 • Belang van monitoring: Het monitoren van zowel EBIT als cashflow geeft bedrijven een completer beeld van hun financiële gezondheid, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
Terwijl een hoge EBIT kan wijzen op sterke operationele prestaties, is het essentieel voor bedrijven om ook hun cashflow te monitoren. Cashflow geeft aan hoeveel liquide middelen een bedrijf heeft om aan zijn korte- en lange termijnverplichtingen te voldoen. Een bedrijf kan een hoge EBIT hebben, maar als het niet genoeg cashflow genereert om zijn rekeningen te betalen, kan het nog steeds in financiële problemen komen.

In de context van EBIT, dat de operationele winst van een bedrijf weerspiegelt, biedt Monitr bedrijven de unieke mogelijkheid om hun financiële prestaties in real-time te monitoren en te optimaliseren. Dit is cruciaal, want een gezonde operationele winst, zoals aangegeven door EBIT, moet worden ondersteund door een sterke cashflow en gedegen financieel beheer.

Naadloze koppeling met je boekhoudsoftware:

Dankzij een rechtstreekse koppeling met je boekhouding beschikt Monitr altijd over een real-time overzicht van je financiën. Dit zorgt ervoor dat je steeds weet hoe operationele activiteiten, zoals die in EBIT worden getoond, je financiële resultaten beïnvloeden. Maak gebruik van sector specifieke templates of bouw je rapportering op maat, om in real-time je cijfers inzichtelijk te maken en te analyseren.

Real-time cashflow forecasting:

EBIT geeft inzicht in operationele winst, maar Monitr biedt je een holistisch beeld van je cijfers en je cashflow. Door real-time data te combineren met historische en operationele gegevens, meet je voor beslist. Vergelijk in real-time je cijfers en simuleer met scenario's de impact van strategische beslissingen op je cijfers en je cashflow. Bekijk de interactieve demo

Een real-time budget builder:

Terwijl EBIT een momentopname is van operationele winst, helpt Monitr's budget builder je om toekomstige financiële scenario's te plannen en te vergelijken met je huidige prestaties. Dit zorgt voor een dynamische financiële planning die verder gaat dan alleen het kijken naar huidige winsten. Bekijk de interactieve demo

Gepersonaliseerde financiële rapportering (bereken en rapporteer EBIT)

Monitr biedt een aanpasbare rapportagestructuur, waarmee je de balans, resultatenrekening en cashflowoverzicht volledig naar de specificaties van jouw bedrijf kunt vormgeven. Inclusief hoe je beslist om je EBIT en EBITDA marge te berekenen. Verkrijg inzicht in je financiële cijfers en monitor in real-time hoe elementen zoals operationele kosten en inkomsten, het fundament van EBIT, bijdragen aan de algehele financiële gezondheid van je bedrijf. Bekijk de interactieve demo

Monitr

Geschreven door:

Monitr, genomineerd door Volta Ventures, plaatst zich op "The Big Score 2022" als één van de 40 meest prestigieuze start-ups in België. De nominatie werd aan Monitr toegekend vanwege zijn innovatief vermogen om cash flow forecasting voor KMO's te automatiseren.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik met Monitr mijn rapporteringsstructuur personaliseren?

Met Monitr kun je eenvoudig je rapporteringsstructuur aanpassen op maat van je bedrijf. Naast een balans, een resultatenrekening en een cashflow statement biedt Monitr de mogelijkheid om elk rapport individueel aan te passen en te personaliseren. Je kunt kiezen om te starten vanuit een best-practice rapporteringsschema dat is afgestemd op jouw sector. Of je kan met enkele klikken je eigen rapporteringsstructuur importeren vanuit je boekhoudpakket. Verder kan je in Monitr snel je cijfers inzichtelijk maken, totalen uitsplitsen en gebruik maken van analytische assen: zoals kostenplaats, kostendrager en projecten, etc.

Met Monitr kun je eenvoudig je rapporteringsstructuur aanpassen op maat van je bedrijf. Naast een balans, een resultatenrekening en een cashflow statement biedt Monitr de mogelijkheid om elk rapport individueel aan te passen en te personaliseren. Je kunt kiezen om te starten vanuit een best-practice rapporteringsschema dat is afgestemd op jouw sector. Of je kan met enkele klikken je eigen rapporteringsstructuur importeren vanuit je boekhoudpakket. Verder kan je in Monitr snel je cijfers inzichtelijk maken, totalen uitsplitsen en gebruik maken van analytische assen: zoals kostenplaats, kostendrager en projecten, etc.

Beschikt Monitr over een gratis proefperiode?

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Zeker, je kunt Monitr volledig vrijblijvend uitproberen met onze 14-daagse gratis proefperiode. Je hebt geen creditcard nodig en er is geen automatische verlenging na afloop. Koppel eenvoudig je boekhoudpakket, personaliseer je rapportering en benut de mogelijkheden van een rolling forecast en financiële scenario's om je cashflow en financiële prestaties te simuleren in real-time.

Andere bekeken ook

Vraag een gratis gepersonaliseerde testcase aan of bespreek vrijblijvend de mogelijkheden voor je kantoor

Ik wil een demo

Vraag een testcase aan voor je bedrijf? Ik wil een test case